องค์ความรู้

เนื้อหาประเภทวีดีโอ

เนื้อหาประเภทบทความ

สาเตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต

ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา…

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต

นักการเมืองตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าของส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น…

การรับผลประโยชน์ทับซ้อน

การรับผลประโยชน์ทับซ้อนและผลจากการรับผลประโยชน์นันส่งผลลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการอำนาจหน้าที่…

มีผลประโยชน์ทับซ้อน

การขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและปรโยชน์ส่วนรวมหรือที่เราเรียกติดปากกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” …

แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เป็นแนวทางที่จัดทำขึ้นเบื้องต้นเพื่อเป็นตัวอย่างภายใต้กรอบของกฏหมายระเบียบที่ได้ศึกษา ซึ่งไม่ครอบคลุมกฏหมายของทุกหน่วยงานของรัฐ …

แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ต่อ)

สำหรับชุดความรู้นี้ เราจึงได้นำเสนอ “การทำธุรกิจกับตนเอง(Self – dealing) หรือเป็นคู่สัญญา(Contracts)” เพื่อให้ผู้อ่าน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง…

จิตพอเพียงต้านทุจริต

ความพอเพียง ความโปร่งใส ความตื่นรู้ มุ่งไปข้างหน้า ความรู้ ความเอื้ออาทร…