แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารของ สสวท. ที่เผยแพร่ภายนอก

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ

  1. การสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. การขอดูกระดาษคำตอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  3. การรับทุนโอลิมปิกวิชาการ
  4. โครงการเชิดชูเกียรติครูผุ้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูสะเต็มศึกษาดีเด่นประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Award)

ดูรายละเอียด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารของ สสวท. ที่เผยแพร่ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ สสวท. oic.go.th

ดูรายละเอียด

ฐานข้อมูลภาครัฐ

ข้อมูลเผยแพร่ที่ฐานข้อมูลภาครัฐ

ดูรายละเอียด