แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารของ สสวท. ที่เผยแพร่ภายนอก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารของ สสวท. ที่เผยแพร่ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ สสวท. oic.go.th

ดูรายละเอียด

 

 

ฐานข้อมูลภาครัฐ

ข้อมูลเผยแพร่ที่ฐานข้อมูลภาครัฐ

ดูรายละเอียด