ประกาศเจตจำนง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี