ขอเชิญประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์หัวข้อ “ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสวท.”

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์ หัวข้อ
“ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสวท.”
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สสวท. มีความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต
           ในการนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งคำขวัญและตราสัญลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือ คณะบุคคล โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน  ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   รายละเอียดตาม ประกาศ ประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์