ผลการประกวดคำขวัญหัวข้อ “ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสวท.”

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์ หัวข้อ “ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสวท.” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สสวท. มีความตระหนักในเรื่อง การต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต รายละเอียดดังประกาศ

ในการนี้ การประกวดดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประกวด ดังนี้

1. ผลการประกวดคำขวัญ
1.1 ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวอุมาพร เพชรอาชา ฝ่ายการเงินและบัญชี

สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นในคุณความดี ซื่อสัตย์รักสามัคคี ยึดถือไว้ให้มั่นคง

1.2 ผู้โชคดีจากการร่วมโหวตคำขวัญ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสมลักษณ์ บุญเรืองศรี ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ

2. ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ ไม่มีผู้ชนะการประกวด เนื่องจากไม่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ ผู้โชคดีจากการร่วมโหวตคำขวัญ และผู้ที่ส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดทุกท่าน

รับของรางวัลและของที่ระลึกจากท่านผู้อำนวยการ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ