หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  1.1 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา
 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  2.1 ข้อบังคับบริหารงานบุคคล หมวด 3 – 5
 3. การพัฒนาบุคลากร
  3.1 ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  4.1 ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนพนักงาน
  4.2 ระเบียบว่าด้วยการต่ออายุสัญญาจ้าง
 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  5.1 ข้อบังคับบริหารงานบุคคล หมวด 8 – 10
  5.2 ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการ
  5.3 ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มอำนวยการ
  5.4 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เต็มหรือเต็มขั้นของตำแหน่ง
  5.5 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงาน