มอบรางวัลและของที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมประกวดคำขวัญ

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการ สสวท. มอบรางวัลและของที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมประกวดคำขวัญ หัวข้อ ” ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสวท.” คำขวัญที่ชนะเลิศ “สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นในคุณความดี ซื่อสัตย์รักสามัคคี ยึดถือไว้ให้มั่นคง”

 1. รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ

นางสาวอุมาพร  เพชรอาชา                  ฝ่ายการเงินและบัญชี

 1. รางวัลผู้ชนะการร่วมโหวตคำขวัญ

นางสมลักษณ์  บุญเรืองศรี                   ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ

รายชื่อผู้ส่งผลงานคำขวัญ

 1. นางสาวเบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์  สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ (*ติดภารกิจ ไม่เข้ารับของที่ระลึก)
 2. นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล              ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 3. นางสาวรัชดา คำรักษ์              ฝ่ายบริหารทั่วไป
 4. นางสาวอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม   สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
 5. นางสาวขวัญหทัย มั่นเศกวิทย์     ฝ่าย สควค. (*ติดภารกิจ ไม่เข้ารับของที่ระลึก)
 6. นายวิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร           ฝ่าย สควค. (*ติดภารกิจ ไม่เข้ารับของที่ระลึก)

คณะกรรมการ รอบที่ 2

 1. นางศิริรัตน์ วงศ์สุวรรณ            (*ติดภารกิจ ไม่เข้ารับของที่ระลึก)
 2. นายณรงค์ แสงแก้ว                ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
 3. นายมาเนตร์ กอบน้ำเพ็ชร         ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้