ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “สัปดาห์ต่อต้านการทุจริต”

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสวท. ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “สัปดาห์ต่อต้านการทุจริต”

ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โดยมีพิธีเปิด เวลา 09.30 น. โดยผู้อำนวยการ สสวท.

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยลงทะเบียนตาม QR code ในภาพ หรือ

Link: https://goo.gl/forms/fWUyx4ESyC8F7NP72  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป