กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านทุจริต

 

ผู้อำนวยการ สสวท. ทำพิธีเปิด “สัปดาห์ต่อต้านการทุจริต” และนำผู้บริหารและพนักงานแสดงสัตย์ปฏิญาณแสดงเจตจำนงของผู้บริหารพนักงานทุกคน "จะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของ สสวท. ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในหน้าที่ และพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน ให้ทุกขั้นตอนมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง"
โดยในงานได้มีการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ และมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจอย่างแท้จริง