กำหนดการบรรยาย เรื่อง “สสวท. โปร่งใสก้าวไกล เพื่อชาติไทยพัฒนา”

กำหนดการบรรยาย  เรื่อง “สสวท. โปร่งใสก้าวไกล เพื่อชาติไทยพัฒนา

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.         ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.         กล่าวเปิดการบรรยาย โดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายสกรณ์  ชุณหะโสภณ)
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.         บรรยาย หัวข้อ ITA ๒๕๖๒” โดย ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.         พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.         บรรยาย หัวข้อ สสวท. โปร่งใสก้าวไกล เพื่อชาติไทยพัฒนา” โดย ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม