บรรยายเรื่อง “สสวท. โปร่งใสก้าวไกล เพื่อชาติไทยพัฒนา” Draft

สสวท. จัด บรรยายเรื่อง “สสวท. โปร่งใสก้าวไกล เพื่อชาติไทยพัฒนา” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. เพื่อให้บุคลากร สสวท. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม ความโปร่งใส การดำเนินงานอย่างโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา รายละเอียดกำหนดการดังแนบ

เอกสารประกอบการบรรยาย