การเปิดเผยข้อมูล OIT ของ สสวท.

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

IPST Social Media

@ipst.thai

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • เจตจำนงของสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
 • มาตรการป้องกันรับสินบน
 • มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ