การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมปี พ.ศ. 2562
– สสวท. จัดประชุมระดมความคิดแนวทางความร่วมมือ สสวท. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
กิจกรรมปี พ.ศ. 2563
– พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมืออบรมครูด้วยระบบทางไกล บูรณาการ 4 สังกัด