การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– สสวท. แถลงข่าวผลการประเมินนักเรียน PISA 2018
– สสวท. เดินหน้าหลักสูตรสร้างสมรรถนะครูยุคใหม่ยกระดับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
– สสวท. รับรางวัลพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2562
– พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี