เว็บไซต์และช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น จึงได้มีนโยบายในการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปในการแจ้งข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ เพิ่มช่องการการร้องเรียนร้องทุกข์ที่ http://ocs.ipst.ac.th  โดยให้บริการมาตั้งแต่ ปี 2559