สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

คู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 แบ่งเป็นประเภท ดังนี้

  • สื่อ Infographic
  • สื่อวิดีโอ
  • หนังสือ/คู่มือ
  • สื่ออื่นๆ
  • สื่อสิ่งพิมพ์

ดาวน์โหลดคู่มือ และสื่อประชาสัมพันธ์