สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์

สื่อการเรียนรู้

ตอนที่ 1 ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ

ตอนที่ 2 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

ตอนที่ 3 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน

ตอนที่ 4 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณของหน่วยงาน

ตอนที่ 5 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

ตอนที่ 6 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน

ตอนที่ 7 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน