การเผยแพร่ข้อมูล

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมมาตรา 126 และ127

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมมาตรา 126 และมาตรา 127

แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ และการจัดส่งผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันการทุจริต

แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดส่งผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์)

การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกองทุนที่ไม่เป็นนิติบุคคล

การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกองทุนที่ไม่เป็นนิติบุคคล

1 2 3 4 8