การเผยแพร่ข้อมูล

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ ประกาศ แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เว็บไซต์ ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลในการต่อต้านการให้สินบน (ABAS) สำนักงาน Read More.

หนังสือและเอกสาร “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต”

หนังสือและเอกสาร “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 126 และ มาตรา 127 คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128 หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต การร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ท.

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

คู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 แบ่งเป็นประเภท ดังนี้ สื่อ Infographic สื่อวิดีโอ หนังสือ/คู่มือ สื่ออื่นๆ สื่อสิ่งพิมพ์ ดาวน์โหลดคู่มือ Read More.

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วน อาทิ ภาคอุตสาหกรรมบันเทิง องค์กรด้านสื่อสารมวลชนร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยการออกแบบ และบรรจุเนื้อหาที่สร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตในผลงานสร้างสรรค์ของตน และส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์ (Creative) ตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ Read More.

1 2 3 4 5 8