องค์ความรู้
แนะนำหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรสุจริตไทย

หลักสูตร สุจริตไทย สำหรับ ข้าราชการ บทเรียนนี้ใช้เวลาเรียนประมาณ 30-60 นาที
เพื่อพัฒนา ความรู้ และแนวทาง สู่การเป็น ข้าราชการสุจริต ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านมีเกียรติ และก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมั่นคง ลงทะเบียนเรียน


เนื้อหาประเภทวิดีโอ


เนื้อหาประเภทบทความแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ต่อ)

สำหรับชุดความรู้นี้ เราจึงได้นำเสนอ “การทำธุรกิจกับตนเอง(Self – dealing) หรือเป็นคู่สัญญา(Contracts)” เพื่อให้ผู้อ่าน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง…