ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานชั่วคราว (สำหรับติดต่อและจัดส่งเอกสาร)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750

เว็บไซต์ : https://www.ipst.ac.th/