นโยบายจากผู้บริหาร

ปัจจุบันนโยบายภาครัฐ และหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้มีประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบการบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงของพฤติกรรม ตลอดจนการสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติและการบริหารราชการแผ่นดินให้อยู่ในระดับที่เชื่อมั่นได้ และส่งเสริมระบบการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมมากยิ่งขึ้น

รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล

ตามมาตรฐานจริยธรรมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ความซื่อตรงต่อหน้าที่ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ โดยหากหน่วยงานไม่มีการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะ และให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจนำไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด จึงเห็นสมควรดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนและสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ สสวท.ได้ถือปฏิบัติเป็นการทั่วไป