มาตรฐานจริยธรรมของ สสวท.

         

          ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษาแบบบูรณาการ และร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีระบบคุณธรรมที่เข้มแข็ง นั้น 

          ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนจริยธรรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 จึงแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม และมีข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านจริยธรรมขององค์กร ดังต่อไปนี้