สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

คู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 แบ่งเป็นประเภท ดังนี้ สื่อ Infographic สื่อวิดีโอ หนังสือ/คู่มือ สื่ออื่นๆ สื่อสิ่งพิมพ์ ดาวน์โหลดคู่มือ Read More.

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วน อาทิ ภาคอุตสาหกรรมบันเทิง องค์กรด้านสื่อสารมวลชนร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยการออกแบบ และบรรจุเนื้อหาที่สร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตในผลงานสร้างสรรค์ของตน และส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์ (Creative) ตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ Read More.

ประกาศ สสวท. มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลทรัพย์สินของ สสวท. พ.ศ. 2562

ประกาศ สสวท. มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลทรัพย์สินของ สสวท. พ.ศ. 2562 ประกาศ สสวท. มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลทรัพย์สินของ สสวท. พ.ศ. 2562

บรรยายเรื่อง “สสวท. โปร่งใสก้าวไกล เพื่อชาติไทยพัฒนา” Draft

สสวท. จัด บรรยายเรื่อง “สสวท. โปร่งใสก้าวไกล เพื่อชาติไทยพัฒนา” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. Read More.

1 2