ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562