ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ร่วมแสดงเจตจำนงการดำเนินงานของ สสวท. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต