การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารแผนการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล มีดังนี้ 1. แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร สสวท. แบบก้าวกระโดด 2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปี 2561-2565 3. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ปีงบประมาณ 2562 Read More.

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2562 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2561 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหาพนักงานฯ พ.ศ.2561 ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน พ.ศ.2561 ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนพนักงาน (หลักเกณฑ์การประเมินผล) ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการ ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มอำนวยการ ระเบียบว่าด้วยการต่ออายุสัญญาจ้าง