การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมปี พ.ศ. 2562– สสวท. จัดประชุมระดมความคิดแนวทางความร่วมมือ สสวท. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งกิจกรรมปี พ.ศ. 2563– พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี– รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมืออบรมครูด้วยระบบทางไกล Read More.