การจัดทําสัญญา/การตรวจรับพัสดุ/การคืนหลักประกันสัญญา

ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุจัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง และได้รับอนุมัติงานซื้อ/จ้างพร้อมลงนามเอกสาร ได้แก่ 1) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2) หนังสือแจ้งทําสัญญา แล้วดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ดูละเอียดคลิกที่นี่

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท.

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปี พ.ศ. 2564 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปี พ.ศ. 2563 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปี พ.ศ. 2562