ประกาศเจตจำนง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2560 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสวท. ปี 2561 การแสดงเจตจำนงการดำเนินงานของ สสวท. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ Read More.