Gallery-ไม่ใช้

สสวท. จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน “คอร์รัปชั่น เริ่มที่ตัวเรา หยุดที่ตัวเรา” รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร สสวท. รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ) เป็นผู้นำคณะบุคลากรศึกษาดูงานในครั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง หรือพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ในลักษณะเฉพาะที่จัดแสดงเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และเชื่อมอนาคตของการป้องกันปราบปรามการทุจริต และการให้บริการและจัดกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่ความสุจริตและโปร่งใส  มีธรรมาภิบาล ต่อองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชนไทยทั่วไป โดยมีแนวคิดหลักของนิทรรศการ ( Core Concept ) คือ ” การทุจริต เริ่มที่เราและจบที่เราในฐานะพลเมืองตื่นรู้ จากระดับบุคคลผสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ไม่ก้มหัวให้กับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สังคมก็จะมีความโปร่งใส และพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด”โดยรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ครบวงจร เป็นการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

สสวท. จัด บรรยายเรื่อง “สสวท. โปร่งใสก้าวไกล เพื่อชาติไทยพัฒนา” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. เพื่อให้บุคลากร สสวท. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม ความโปร่งใส การดำเนินงานอย่างโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา รายละเอียดกำหนดการดังแนบ

ผู้อำนวยการ สสวท. ทำพิธีเปิด “สัปดาห์ต่อต้านการทุจริต” และนำผู้บริหารและพนักงานแสดงสัตย์ปฏิญาณแสดงเจตจำนงของผู้บริหารพนักงานทุกคน “จะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของ สสวท. ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในหน้าที่ และพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน ให้ทุกขั้นตอนมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง” โดยในงานได้มีการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ และมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจอย่างแท้จริง