Gallery

ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางแสดงเจตจำนงการดำเนินงานของ สสวท. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

การบรรยายปลูกจิตสำนึกดำเนินงานโปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น

« 2 of 2 »