Gallery

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจ้างเหมางานบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานที่ฝ่าย/สาขา/โครงการ

หัวข้อ “กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจ้างเหมางานบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานที่ฝ่าย/สาขา/โครงการ”
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 121 คน

เอกสารประกอบการประชุม 
1. แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สาขา / ฝ่าย
2. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา


สสวท. ร่วมต้านทุจริต Anti Corruption

               ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมคณะผู้บริหาร สสวท. ร่วมถ่ายภาพใน นิทรรศการ “ สสวท. ร่วมใจต้านทุจริต” ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท. และเชิญชวนให้บุคลากร สสวท. ร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกของบุคลากรในการต้านทุจริต และรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่ สสวท. ดำเนินการ ได้แก่

    • ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    • ผลคะแนน ITA ของ สสวท.
    • มาตรการและแนวปฏิบัติของ สสวท.
    • แผนขับเคลื่อนต่าง ๆ

               โดยทุกท่านสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน QR Code ในนิทรรศการดังกล่าว หรือ ผ่านทาง http://ita.ipst.ac.th/


การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17/05/2562)


ศึกษาดูงาน “คอร์รัปชั่น เริ่มที่ตัวเรา หยุดที่ตัวเรา”

               สสวท. จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน “คอร์รัปชั่น เริ่มที่ตัวเรา หยุดที่ตัวเรา” รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร สสวท. รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ) เป็นผู้นำคณะบุคลากรศึกษาดูงานในครั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง หรือพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ในลักษณะเฉพาะที่จัดแสดงเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และเชื่อมอนาคตของการป้องกันปราบปรามการทุจริต และการให้บริการและจัดกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่ความสุจริตและโปร่งใส  มีธรรมาภิบาล ต่อองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชนไทยทั่วไป โดยมีแนวคิดหลักของนิทรรศการ ( Core Concept ) คือ ” การทุจริต เริ่มที่เราและจบที่เราในฐานะพลเมืองตื่นรู้ จากระดับบุคคลผสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ไม่ก้มหัวให้กับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สังคมก็จะมีความโปร่งใส และพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด”โดยรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ครบวงจร เป็นการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


บรรยายเรื่อง “สสวท. โปร่งใสก้าวไกล เพื่อชาติไทยพัฒนา”

               สสวท. จัด บรรยายเรื่อง “สสวท. โปร่งใสก้าวไกล เพื่อชาติไทยพัฒนา” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. เพื่อให้บุคลากร สสวท. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม ความโปร่งใส การดำเนินงานอย่างโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา รายละเอียดกำหนดการดังแนบ


สัปดาห์การต่อต้านทุจริต

               ผู้อำนวยการ สสวท. ทำพิธีเปิด “สัปดาห์ต่อต้านการทุจริต” และนำผู้บริหารและพนักงานแสดงสัตย์ปฏิญาณแสดงเจตจำนงของผู้บริหารพนักงานทุกคน “จะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของ สสวท. ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในหน้าที่ และพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน ให้ทุกขั้นตอนมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง” โดยในงานได้มีการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ และมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจอย่างแท้จริง


ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางแสดงเจตจำนงการดำเนินงานของ สสวท. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต