ประกาศเจตจำนง "การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดย ผู้อำนวยการ สสวท."

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกัน

ข้อมูลสำคัญ

รวมรวมแผนต่าง ๆ
แผนปฏิบัติราชการ และแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท.

ดูรายละเอียด

จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของ สสวท.

ดูรายละเอียด

แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศแนวทางการปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดูรายละเอียด

เจตจำนงสุจริต
ประกาศ สสวท. การแสดงเจตจำสงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ดูรายละเอียด

แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ดูรายละเอียด

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารของ สสวท. ที่เผยแพร่ภายนอก
แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารของ สสวท. ที่เผยแพร่ภายนอก

ดูรายละเอียด

แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ของ สสวท.

รวบรวมเอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท. และแผนปฏิบัติการประจำปีของ สสวท.

รวมเอกสาร

มาตรการสำคัญที่ สสวท. เร่งรัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้โปร่งใส