ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่องปลูกจิตสำนึกดำเนินงานโปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชั่น

รายละเอียด

ตามที่ สสวท. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงกำหนดจัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สสวท. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกให้ดำเนินงานด้วยความความโปร่งใส และการห่างไกลคอร์รัปชั่น นั้นในการนี้ ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “ปลูกจิตสำนึกดำเนินงานโปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น” ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร. นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.