ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้อำนวยการ สสวท.


กรอบการประเมิน ITA ประจำปี 2563 และการใช้งานระบบ ITAS


ข่าวและกิจกรรม


คุณธรรมความโปร่งใส

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้อำนวยการ สสวท.


ประกาศแนวทางปฏิบัติ

ประกาศเจตจำนง

ประกาศมาตรการ

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกัน

 

คู่มือการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการประเมิน ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อตกลงคุณธรรม