ITA คืออะไร? ทำไมต้อง ITA และเป้าหมายของ ITA คืออะไร?


ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้อำนวยการ สสวท.


สื่อความรู้ Infographic : เกณฑ์การประเมิน ITA


ข่าวและกิจกรรม


คุณธรรมความโปร่งใส

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้อำนวยการ สสวท.


ประกาศแนวทางปฏิบัติ

ประกาศเจตจำนง

ประกาศมาตรการ

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกัน

 

คู่มือการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการประเมิน ITA

ข้อตกลงคุณธรรม