ข้อมูลสำคัญ

แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท.

ดูรายละเอียด

จริยธรรม

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของ สสวท.

ดูรายละเอียด

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศแนวทางการปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดูรายละเอียด

เจตจำนงสุจริต
ประกาศ สสวท. การแสดงเจตจำสงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ดูรายละเอียด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารของ สสวท. ที่เผยแพร่ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ สสวท. oic.go.th

ดูรายละเอียด

ฐานข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลเผยแพร่ที่ฐานข้อมูลภาครัฐ

ดูรายละเอียด

แผนปฏิบัติการ

รวบรวมเอกสารนโยบาย แผนปฏิบัติงาน

มาตรการ

มาตรการสำคัญที่ สสวท. เร่งรัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้โปร่งใส