ITA คืออะไร? ทำไมต้อง ITA และเป้าหมายของ ITA คืออะไร?


ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้อำนวยการ สสวท.


กรอบการประเมิน ITA ประจำปี 2563 และการใช้งานระบบ ITAS


ข่าวและกิจกรรม


คุณธรรมความโปร่งใส

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้อำนวยการ สสวท.


ประกาศแนวทางปฏิบัติ

ประกาศเจตจำนง

ประกาศมาตรการ

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกัน

 

คู่มือการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการประเมิน ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อตกลงคุณธรรม