การร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. 

  1. ร้องเรียนร้องทุกข์ตามภารกิจของ สสวท.          สสวท. ได้กำหนดวิธีการขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของ สสวท.  และจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://www.ipst.ac.th/ocs 2. ร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  Read More.

สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์ สื่อการเรียนรู้ ตอนที่ 1 ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 2 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ตอนที่ 3 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน Read More.

การรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

การรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ประชาสัมพันธ์กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

ประชาสัมพันธ์กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเข้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเข้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมมาตรา 126 และ127

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมมาตรา 126 และมาตรา 127

1 2 3 6