การร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. 

 

1. ร้องเรียนร้องทุกข์ตามภารกิจของ สสวท.
          สสวท. ได้กำหนดวิธีการขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของ สสวท.  และจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://www.ipst.ac.th/ocs

2. ร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          สสวท. ได้จัดให้มีช่องทางวิธีการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านทุจริตเป็นการเฉพาะ  เพื่อให้การดำเนินงานด้านทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อันเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/proj.ipst.ac.th/newocs-ipst/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99

          เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านทุจริตของ สสวท. หมายถึง เรื่องราวที่ สสวท. หรือหน่วยงานภายใน สสวท. หรือเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัด สสวท. เป็นผู้ถูกร้องเรียน เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัด สสวท. เข้าข่ายทุจริตและประพฤติมิชอบ และเรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย ประสงค์ให้ได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ให้รวมถึงบัตรสนเท่ห์ที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนด้วย

          ประเภทเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
  • ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • การบริหารงานบุคคล (การบรรจุ/แต่งตั้ง/เลื่อนตำแหน่ง/โยกย้าย/ลงโทษวินัย)
  • ทุจริตในการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการ เป็นเท็จ
  • เรียกรับสินบน
  • ร่ำรวยผิดปกติ
  • การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม