สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วน อาทิ ภาคอุตสาหกรรมบันเทิง องค์กรด้านสื่อสารมวลชนร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยการออกแบบ และบรรจุเนื้อหาที่สร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตในผลงานสร้างสรรค์ของตน และส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์ (Creative) ตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ https://www.nacc.go.th/categorydetail/2020070115485745/20200702141156?