หนังสือและเอกสาร “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต”

หนังสือและเอกสาร “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต”

  1. คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 126 และ มาตรา 127
  2. คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128
  3. หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
  4. การร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ท.