การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารแผนการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล มีดังนี้ 1. แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร สสวท. แบบก้าวกระโดด 2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปี 2561-2565 3. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ปีงบประมาณ 2562 Read More.

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2563 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 Read More.

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1.1 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2.1 ข้อบังคับบริหารงานบุคคล หมวด 3 – 5 การพัฒนาบุคลากร 3.1 ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 4.1 Read More.