การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารแผนการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล มีดังนี้

1. แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร สสวท. แบบก้าวกระโดด

2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปี 2561-2565

3. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี