การเผยแพร่ข้อมูล

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารแผนการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล มีดังนี้ 1. แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร สสวท. แบบก้าวกระโดด 2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปี 2561-2565 3. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ปีงบประมาณ 2562 Read More.

การจัดทําสัญญา/การตรวจรับพัสดุ/การคืนหลักประกันสัญญา

ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุจัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง และได้รับอนุมัติงานซื้อ/จ้างพร้อมลงนามเอกสาร ได้แก่ 1) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2) หนังสือแจ้งทําสัญญา แล้วดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ดูละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศแนวปฏิบัติการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2563

เพื่อให้การกํากับติดตามการดําเนินงานกระบวนการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563 จึงเห็นสมควร กําหนดแนวปฏิบัติการบริหารสัญญาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งทุกท่านสามารถดูประกาศ ฯ ได้ที่นี่

1 2 3 4 5 6 8