แผน/ผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท.

แผนระยะยาว

แผนรายปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี